Tên gọi

từ hoặc thuật ngữ dùng để xác minh; xem thêm danh từ riêng (Q147276) và tên riêng (Q1071027)

Danh xưng hay tên là thuật ngữ được dùng để nhận dạng. Nó dùng để xác định một con người, một sự vật hoặc một bối cảnh nhất định. Một cái tên cá nhân xác định cụ thể một người duy nhất và định danh giá cá nhân. Tên người thường đi kèm với họ ở phía trước (Đông Á) và ở phía sau (Các quốc gia phương Tây).

Xem thêm

sửa

Đọc thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa