Phân đại đệ Tứ (Kỷ đệ Tứ).

Pliocen*
(Từ 2009 thuộc thế Pleistocen)

Tầng Gelasia
Pleistocen
Đồ đá cũ
Tiền đồ đá cũ
Trung đồ đá cũ
Hậu đồ đá cũ

Holocen

Đồ đá giữa
Đồ đá mới

Tầng Gelasia (hay tầng Waltonia) theo truyền thống là một bậc hay tầng của thế Pliocen (theo ICS). Tuy nhiên trong phiên bản 2009 về niên đại địa chất của ICS thì nó đã được chuyển sang thế Pleistocen[1][2]. Nó kéo dài từ khoảng 2,588 ± 0,005 triệu năm trước (Ma) và kết thúc vào khoảng 1,806 ± 0,005 Ma[3]. Tầng Gelasia hiện nay cũng được INQUA coi là thời điểm bắt đầu của kỷ đệ Tứ[4].

Liên đoàn Quốc tế về Nghiên cứu Kỷ Đệ Tứ (INQUA) trước đây đã đề nghị là nên chuyển tầng Gelasia từ thế Pliocen sang thế Pleistocen nhằm đảm bảo cho niên đại địa chất trở nên phù hợp hơn với các thay đổi cơ bản trong khí hậu, đại dươngvùng sinh vật của Trái Đất đã diễn ra khi đó (2,588 Ma) cũng như phù hợp với ranh giới địa từ học Gauss-Matuyama[4] và hiện tại đề nghị này đã được phê chuẩn[2].

Tham khảoSửa đổi

kỷ Neogen
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Aquitans | Burdigala | Langhe
Serravalle | Tortona | Messina
Zancle | Piacenza Gelasia | Calabria
Chiba (Trung Pleistocen)
Tarantia (Thượng Pleistocen)
Greenland | Northgrip
Meghalaya
Kỷ/Hệ Đệ Tứ (Phân đại Đệ Tứ)
Pleistocen Holocen
Gelasia* | Calabria | Chiba (Trung Pleistocen) | Tarantia (Thượng Pleistocen) Greenland | Northgrip | Meghalaya
Kỷ/Hệ đệ Tứ của INQUA đặt tầng Gelasia trong Pleistocen.
Phân đại Đệ Tứ của ICS trước đây đặt tầng này trong Pliocen.
Từ 30-6-2009 cũng đặt tầng này trong Pleistocen