Tenxơ ứng suất–năng lượng

Tenxơ ứng suất–năng lượng (hoặc tenxơ ứng suất-năng lượng-động lượng hay tenxơ năng lượng-động lượng) là đại lượng tenxơ trong vật lý miêu tả mật độthông lượng của năng lượngđộng lượng trong không thời gian, nó tổng quát hóa tenxơ ứng suất của vật lý Newton. Đại lượng này thể hiện các thuộc tính của vật chất, bức xạ, và của các trường lực phi hấp dẫn. Tenxơ ứng suất–năng lượng là nguồn của trường hấp dẫn trong phương trình trường Einstein của thuyết tương đối rộng, giống như mật độ khối lượng là nguồn của trường trong lý thuyết hấp dẫn Newton.

Các thành phần phản biến của tenxơ ứng suất-năng lượng.

Xem thêmSửa đổi

Ghi chú và tham khảoSửa đổi

  • W. Wyss (2005). “The Energy-Momentum Tensor in Classical Field Theory” (PDF). Colorado, USA.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Tenxơ