Mở trình đơn chính

بنفش من شما را دوست دارم

Gia nhập ngày 15 tháng 1 năm 2015

Thành viên:Nguyenthanhcong88 là tài khoản phụ của tôi, tài khoản phụ này mới tạo có nhiều hạn chế, nên tôi sử dụng tài khoản cũ tiếng Ả Rập.