Thành viên:Nguyenthanhcong88 là tài khoản phụ của tôi, tài khoản phụ này mới tạo có nhiều hạn chế, nên tôi sử dụng tài khoản cũ tiếng Ả Rập.