ye dharmā hetuprabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hy avadat |
  teṣāṃ ca yo nirodha evamvādī mahāśramaṇaḥ ||
  Triết học Tây phương sửa
  Tôn giáo & Triết học Đông phương sửa
  Nghệ thuật sửa
  Khoa học sửa
  Ngôn ngữ sửa
  Nhân vật lịch sử sửa
  Xem lại & Bổ sung sửa
  Những trang đặc biệt sửa