Đây là một tài khoản khác của Beyoncetan 2Draftydrafty.