DỪNG HOẠT ĐỘNG
Bot này không còn hoạt động trên Wikipedia.

vi:Thành viên:DixonDBot