Wikipedia:Thảo luận

Do có nhiều người phá hoại nên đặt lại như sau:

Những gì trong này và các thư mục nhỏ hơn chỉ huyphuc1981_nb và Họa còi được chạm đến.

Thành viên:Họa còi/các đoạn xe tăng

Thành viên:Họa còi/thaoluanxtcuahp

Thành viên:Họa còi/lịch sử ban đầu mới

Nhap hp HC

Nhap hp HC/lsbd