vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
enThis user is a native speaker of English.