Skull on display - Flickr - Stiller Beobachter.jpg


Kill-Vearn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhằm phản kích tự vệ chiến
Cảnh báo, tôi có đầy đủ khả năng kỹ thuật, ý chí và phương pháp để thực thi một cuộc trả đũa đầy đủ, mạnh mẽ và toàn diện nếu bị đe dọa. Sẵn sàng đập tan các hành động gây hấn, phương hại đến tôi và đe dọa sự hòa bình ổn định trên Wikipedia