Tính đến hết năm 2023 thì đã có 115 bài BCB.

Tính từ năm 2024, có 10 bài BCB.

Thành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)