Thảo luận:Khí động lực học

Chưa có thảo luận về trang này.
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

siêu âm : sóng âm có tần số lớn hơn 20KHz (ngưỡng nghe tai người) siêu thanh : vật chất chuyển động lớn hơn vận tốc âm thanh, ví dụ : máy bay siêu thanh...

Quay lại trang “Khí động lực học”.