Thảo luận:Tiếng Tây bồi

Active discussions

Đồng nghĩa?Sửa đổi

Tại sao "tiếng Pháp tại Việt Nam" lại cho là đồng-nghĩa với "Tây bồi"? Hai thực-thể này khác nhau chứ nhỉ.Duyệt-phố (thảo luận) 20:08, ngày 9 tháng 12 năm 2009 (UTC)

    • Người tạo bài viết ghi sai rồi, tây bồi là tiếng Pháp được dùng trong tiếng Việt cũng giống như tiếng Anh hiện tại. Nếu không ai có ý kiến, tôi sẽ sửa lại Llevanloc (thảo luận) 07:21, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)
  • Vậy thì cần... nguồn D:--Meiji-tenno (Thảo luận, đóng góp) 07:22, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)
    • Căn bản là người viết dịch sai. Bản tiếng anh ghi là Tây bồi là verbal communication đại loại là giao tiếp lời nói, chứ không phải là tiếng Pháp tại Việt Nam. Đúng là từ này dịch khó thật nhưng không có nghĩa là muốn dịch sao thì dịch Llevanloc (thảo luận) 07:45, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Tại sao lại gọi là "Bồi"Sửa đổi

Có liên quan, dính dáng gì đến từ BOY trong tiếng Anh không?

Có lẽ đúng là "boy" nhưng trong tiếng Pháp. Thái Nhi (thảo luận) 02:54, ngày 7 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Tôi nghĩ "bồi" là vì chỉ đám bồi bếp khi tiếp xúc với chủ Pháp dùng những thứ ngôn-ngữ này. Nó linh-hoạt, "nghĩ sao nói vậy" không phải cân đo về văn-phạm, từ-vựng, miễn sao đủ hiểu ý. Còn về bồi<->boy tiếng Anh thì chắc có liên-hệ gián-tiếp vì người Pháp gọi bồi bàn là "garçon", tức là "boy". Duyệt-phố (thảo luận) 03:16, ngày 7 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Tiếng Tây bồi”.