Thảo luận Bản mẫu:Hộp thông báo/doc

Thảo luận đang diễn ra

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa ngày 15 tháng 7 năm 2018Sửa đổi

thêm {{Mbox templates see also}} vào cuối, xem Thành viên:Nhatminh01/sandbox Nhatminh01 (thảo luận) 00:08, ngày 15 tháng 7 năm 2018 (UTC)[]

Đã thêm, cảm ơn bạn. Tuanminh01 (thảo luận) 03:06, ngày 17 tháng 7 năm 2018 (UTC)[]
Tôi cần thêm {{Mbox templates (small)}}, để biết ở vị trí nào, xem Thành viên:Nhatminh01/sandbox.Nhatminh01 (thảo luận) 05:07, ngày 17 tháng 7 năm 2018 (UTC)[]
Đã thêm, cảm ơn bạn. Tuanminh01 (thảo luận) 10:33, ngày 17 tháng 7 năm 2018 (UTC)[]
Quay lại trang “Hộp thông báo/doc”.