Bản mẫu:Mbox templates (small)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

{{Mbox templates (small)}} là bản mẫu nhỏ đặt ở đầu trang tài liệu của các bản mẫu thuộc họ Mbox.

Xem thêm

sửa