Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là siêu bản mẫu {{Ombox}} ([O]ther pages [m]essage [box]).

Nó được sử dụng để xây dựng các bản mẫu hộp thông báo cho các trang thuộc không gian Thành viên, Wikipedia, MediaWiki, Bản mẫu, Trợ giúp, Cổng thông tin và bất kỳ không gian tên mới nào trong tương lai; tức là đối với các không gian trang không dùng {{Ambox}}, {{Tmbox}}, {{Imbox}} hoặc {{Cmbox}}. Vì vậy, nó hông được sử dụng cho các hộp dành cho các bài viết, trang thảo luận, trang hình ảnh hoặc trang thể loại.

Bản mẫu này hoạt động gần giống như {{Ambox}} và sử dụng các tham số giống nhau.

Cách sử dụng

Cách dùng đơn giản::

{{ombox | text = Some text.}}

Ví dụ phức tạp:


{{ombox
| type   = style
| image   = [[File:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = The message body text.
}}

Các loại hộp thông báo

Các ví dụ sau sử dụng các tham số type khác nhau nhưng không dùng tham số hình vì chúng dùng các hình mặc định khác nhau cho mỗi loại.

Đặc biệt

Một số kiểu kết hợp tham số khác.

Tham số

Liệt kê mọi tham số:

{{ombox
| name = name of the template
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| plainlinks = no
| text = The message body text. 
| small = {{{small|}}} / yes
| smallimage = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smalltext = A shorter message body text.
}}

name

(Tùy chọn) Tên của bản mẫu. Điều này thêm một lớp CSS có tên box - name vào phần tử HTML, để bot hoặc tập lệnh sử dụng.

type

Nếu không đưa vào tham số type thì bản mẫu mặc định lấy theo loại notice. Điều đó có nghĩa là nó có viền xám tương tự như trong ví dụ sử dụng đơn giản trên đây.

image

Không tham số = Nếu không có tham số image thì bản mẫu sử dụng hình ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào được dùng phụ thuộc vào tham số type trên đây.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
image = [[Image:Crystal package settings.png|40px]]
none = Có nghĩa không sử dụng hình.

imageright

Không tham số = Nếu không đưa ra tham số imageright thì ở bên phải của hộp sẽ không có hình nào cả.
Một tấm hình = Phải là hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Bất cứ thứ gì khác = Bất cứ thứ gì bạn muốn hiện ở bên phải.

style

Giá trị CSS tùy chọn dùng cho toàn bộ hộp. Không có dấu " " nhưng với dấu chấm phẩy kết thúc ;. Ví dụ:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Là giá trị CSS tùy chọn dùng cho chữ trong hộp. Ví dụ:
textstyle = text-align: center;

plainlinks

Thông thường trên Wikipedia, các liên kết bên ngoài có biểu tượng mũi tên bên cạnh, như thế này: Example.com. Tuy nhiên, trong các hộp, biểu tượng mũi tên bị tắt theo mặc định, như sau:Example.com. Để có được kiểu liên kết ngoài bình thường với biểu tượng mũi tên, hãy sử dụng |plainlinks=no.

text

Nội dung văn bản trong hộp.

Tham số small

small yes = Tạo ra Bảng thông báo nhỏ ở phía bên trái văn bản. Điều này cũng làm cho hình ảnh mặc định nhỏ hơn. Lưu ý rằng mọi tham số smallimage, smallimagerightsmalltext chỉ có tác dụng khi "small=yes". Để làm cho bản mẫu của bạn hiểu được thông số nhỏ, bạn có thể sử dụng mã này:

small = {{{small|}}}

smallimage

Không tham số = Nếu không có tham số smallimage được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số image. Nếu tham số image cũng trống thì một hình ảnh nhỏ mặc định được sử dụng.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 30px thường phù hợp. Ví dụ:
smallimage = [[Image:Replacement filing cabinet.svg|30px]]
none = Nghĩa là không dùng hình. Sẽ ghi đè bất kỳ hình ảnh nào trong tham số image, khi "small=yes".

smallimageright

Không tham số = Nếu không có tham số smallimageright được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số imageright. Nếu tham số imageright tham số cũng trống thì sẽ không có hình ảnh nào được hiển thị ở phía bên phải.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 30px thường phù hợp nhất. Ví dụ:
smallimageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|30px]]
Bất kỳ thứ gì = Bất kỳ thứ gì mà bạn muốn thể hiện ở bên phải hộp.
none = Nghĩa là không dùng hình. Sẽ ghi đè bất kỳ hình ảnh nào trong tham số imageright, khi "small=left".

smalltext

Văn bản hiển thị dành cho phiên bản nhỏ của hộp. Nếu không có tham số smalltext được đưa ra thì bản mẫu này quay trở lại sử dụng tham số text.

Các chi tiết kỹ thuật

Nếu bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt trong tham số văn bản thì bạn cần phải thoát chúng như sau:

{{ombox
| text = <div>
Dấu bằng = và dấu ngoặc móc đóng và mở { } hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây dấu suyệt đứng {{!}} và dấu móc kép <nowiki>}}</nowiki>. 
Và giờ là dấu suyệt đứng và các dấu móc đóng <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Bản mẫu nàu sử dụng lớp CSS Hộp thông báo trong MediaWiki:Common.css để hiển thị, do đó nó có thể thay đổi theo hình dạng.

Xem thêm

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.