Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Siêu bản mẫu
hộp thông tin
bản mẫudùng cho
{{Hộp thông báo}}bài viết
{{hộp thông báo thể loại}}thể loại
{{Hộp thông báo hình}}hình
{{Hộp thông báo thảo luận}}thảo luận
{{Fmbox}}cuối / đầu
{{Ombox}}các trang khác
{{Mbox}}auto-detect
{{Hộp sơ khai}}bài sơ khai
{{Dmbox}}ghi chú

Cách sử dụng

Xem thêm

Các siêu bản mẫu khác cùng trong gia đình Mô đun:Message box

  • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
  • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
  • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
  • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
  • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
  • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
  • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào trang chúng được dùng

Siêu bản mẫu tương tự:

  • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
  • {{Dmbox}}, for messageboxes on disambiguation or set-index pages.
  • {{Ivmbox}}, a simple full-width box with default ivory background intended to frame important messages or notices.