Thảo luận Bản mẫu:Ngày sinh và tuổi

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Không hiểu sao các trang được nhúng tiêu bản này, ở phần ngày sinh của nhân vật, dữ liệu về "tháng" không được hiện ra. Casablanca1911 06:35, ngày 18 tháng 12 năm 2006 (UTC)

Tiêu bản này tính năm tuổi tròn chứ đâu tính tháng. Nguyễn Hữu Dng 06:40, ngày 18 tháng 12 năm 2006 (UTC)

Bây giờ tiêu bản này cần phải sửa thế nào đó, để dữ liệu về ngày tháng năm sinh của các nhân vật ở [1] được hiện ra đầy đủ. Bên enwiki vẫn hiện đầy đủ tháng mà. Casablanca1911 06:56, ngày 18 tháng 12 năm 2006 (UTC)

(Lỗi biểu thức: Dấu câu "{" không rõ ràng tuổi)

là sao? Newone 04:58, ngày 17 tháng 7 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Ngày sinh và tuổi”.