Tôi không đồng ý với ý kiến trên. Chúng ta không thể nhìn nhận một doanh nghiệp bằng số lượng lao động mà phải nhìn trên nhiều phương diện khác: sản phẩm cung cấp cho thị trường, quy mô, chất lượng, ... Tôi đề nghị giữ lại bài viết này.