Welcome on my talk page, you can also leave a message on my Dutch talk page for a fast response

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2017Sửa đổi

Trân trọng mời Bot toàn cục tham gia Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2017. Xin cảm ơn bot rất nhiều iu miu (thảo luận) 13:56, ngày 14 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]