Wiki không phải là chỗ cho ý kiến cá nhân. DanGong (thảo luận) 15:26, ngày 20 tháng 9 năm 2015 (UTC)