Thảo luận Wikipedia:Định hướng

Thảo luận đang diễn ra

Đề nghị các quản lý của Wiki nên viết lại nội dung cho rõ hơn (nhất là những quy định về nội dung của một trang định hướng).

Có thể xem thêm phần Thảo luận:Trần (định hướng) để thảo luận về cách hiểu của Ttrung về trang định hướng.

Vì tôi thấy rất rất nhiều bài định hướng mới, cũ, ví dụ như : Tam nguyên, không biết có nội dung sai với quy định không. Casablanca1911 01:21, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Trang định hướng chỉ là trang liệt kê danh sách những bài viết có sự trùng lặp bởi tính danh, cho nên theo tôi không thể gọi là bài viết được vì nó chẳng có nội dung gì mới cả, do đó nên đổi lại để gọi nó là 1 thể loại hay chủ đề hoặc 1 tên khác nào đó có lẽ hợp lý hơn Quá Tam Ba Bận (thảo luận) 00:54, ngày 23 tháng 11 năm 2013 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 13 tháng 9 năm 2019Sửa đổi

45.126.97.51 (thảo luận) 15:53, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Quay lại trang dự án “Định hướng”.