Wikipedia:Yêu cầu sửa đổi

Yêu cầu sửa đổi là yêu cầu thực hiện sửa đổi đối với một trang mà thành viên không sửa được hoặc không thực hiện được các sửa đổi được đề xuất. Yêu cầu phải kèm theo mô tả cụ thể, rõ ràng về thay đổi được yêu cầu và phải đạt được sự đồng thuận trước khi yêu cầu những thay đổi có khả năng bút chiến. Yêu cầu được thực hiện bằng cách sử dụng bản mẫu vào trang thảo luận thích hợp (xem yêu cầu ở bên dưới). Sự rõ ràng trong yêu cầu sửa đổi là quan trọng và việc cung cấp thay đổi chính xác trong yêu cầu của bạn, nếu có thể, họ sẽ đẩy nhanh quá trình.

Khi các yêu cầu được cho là phù hợp và được người phản hồi thực hiện tại trang đó, ghi công bản quyền phải được cung cấp trong tóm tắt sửa đổi, như được hướng dẫn bên dưới.

Để yêu cầu đổi tên hoặc di chuyển một bài viết, xem Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang.