Thập niên 2050

thập kỷ

Thập niên 2050 hay thập kỷ 2050 chỉ đến những năm từ 2050 đến 2059, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên 2040 hay vào đầu thập niên 2060. Đây là thập kỷ thứ sáu của thế kỷ 21!

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 20thế kỷ 21thế kỷ 22
Thập niên: thập niên 2040thập niên 2050thập niên 2060
Năm: 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

Tham khảo

sửa