Thế kỷ 12 TCN

Thế kỷ 12 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1200 TCN và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 1101 TCN

Theo thế kỷ: 13 TCN 12 TCN 11 TCN
Theo thiên niên kỷ: 2 TCN

Tham khảoSửa đổi