Thế kỷ 12 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1200 TCN và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 1101 TCN

Theo thế kỷ: 13 TCN 12 TCN 11 TCN
Theo thiên niên kỷ: 2 TCN

Tham khảoSửa đổi