Thế kỷ 13 TCN

Thế kỉ 13 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1300 TCN và kết thúc vào năm 1201 TCN.

Theo thế kỷ: 14 TCN 13 TCN 12 TCN
Theo thiên niên kỷ: 2 TCN
Bán cầu Đông năm 1300 TCN
Cốc uống rượu, Nhà Thương, thế kỷ 13 TCN, Phòng tranh Arthur M. Sackler.

Tham khảoSửa đổi