Thế kỷ 28 là thế kỷ trong Công Nguyên, trong lịch Gregory là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2701 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2800.

Theo thập niên: 2700 2710 2720 2730 2740
2750 2760 2770 2780 2790
Theo thế kỷ: 27 28 29
Theo thiên niên kỷ: 2 3 4

Tham khảo sửa