Thế kỷ 12

thế kỷ
(Đổi hướng từ Thế kỷ XII)

Thế kỷ 12 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1101 đến hết năm 1200, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1100 1110 1120 1130 1140
1150 1160 1170 1180 1190
Theo thế kỷ: 11 12 13
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Tham khảo sửa