Thể loại:Bản mẫu thao tác chuỗi

Để danh sách và mô tả của những bản mẫu này, xem tổng quan về bản mẫu xử lý chuỗi

Xem thêm sửa

Siêu và Commons có thể loại tương ứng: