Thể loại:Chúa Giê-su

Chúa vác thập tự giá, El Greco, 1580