Thể loại:Người Hồ-Hán

Trang thể loại dành cho những nhân vật nổi bật trong lịch sử Trung Quốc, là những người sinh ra trong quá trình cộng cư và hỗn huyết giữa người Hánngười Hồ. Đây là một quá trình quan trọng trải dài trong lịch sử Trung Quốc từ thời thượng cổ (giai đoạn lập quốc sơ khai tại Trung Nguyên - Hoa Hạ) cho đến thời nhà Thanh. Quan hệ giữa người Hán và các dân tộc Hồ phía bắc trong suốt lịch sử là phức tạp và thường có tranh chấp quân sự. Tuy nhiên các dân tộc thiểu số trong quá trình hòa huyết với Hán tộc (Hán hóa) đã góp phần to lớn trong công cuộc mở rộng lãnh thổ Trung Quốc như ngày nay.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Người Hồ-Hán”

6 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 6 trang.