Thể loại:Sinh thế kỷ 19

Thể loại này có những người sinh ra trong thế kỷ 19. Xem thêm những người mất trong thế kỷ 19.

« Những người được sinh trong thế kỷ 19 »
Sinh thập kỷ 1800 — 1800 – 1801 – 1802 – 1803 – 1804 – 1805 – 1806 – 1807 – 1808 – 1809
Sinh thập kỷ 1810 — 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 – 1815 – 1816 – 1817 – 1818 – 1819
Sinh thập kỷ 1820 — 1820 – 1821 – 1822 – 1823 – 1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1828 – 1829
Sinh thập kỷ 1830 — 1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834 – 1835 – 1836 – 1837 – 1838 – 1839
Sinh thập kỷ 1840 — 1840 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846 – 1847 – 1848 – 1849
Sinh thập kỷ 1850 — 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1856 – 1857 – 1858 – 1859
Sinh thập kỷ 1860 — 1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864 – 1865 – 1866 – 1867 – 1868 – 1869
Sinh thập kỷ 1870 — 1870 – 1871 – 1872 – 1873 – 1874 – 1875 – 1876 – 1877 – 1878 – 1879
Sinh thập kỷ 1880 — 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1885 – 1886 – 1887 – 1888 – 1889
Sinh thập kỷ 1890 — 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 – 1896 – 1897 – 1898 – 1899