Thể loại:Sinh thế kỷ 20

Thể loại này có những người sinh ra trong thế kỷ 20. Xem thêm những người mất trong thế kỷ 20.

« Những người được sinh trong thế kỷ 20 »
Sinh thập kỷ 1900 — 1900 – 1901 – 1902 – 1903 – 1904 – 1905 – 1906 – 1907 – 1908 – 1909
Sinh thập kỷ 1910 — 1910 – 1911 – 1912 – 1913 – 1914 – 1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919
Sinh thập kỷ 1920 — 1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929
Sinh thập kỷ 1930 — 1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939
Sinh thập kỷ 1940 — 1940 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949
Sinh thập kỷ 1950 — 1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959
Sinh thập kỷ 1960 — 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969
Sinh thập kỷ 1970 — 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979
Sinh thập kỷ 1980 — 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
Sinh thập kỷ 1990 — 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999