Thể loại:Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế tài chính. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.