Thể loại:Toán học tổ hợp

Toán học tổ hợp là một ngành toán học rời rạc, nghiên cứu về sự liệt kê, tổ hợp, hoán vị, các tập hợp và các tính chất toán học của chúng.