n n!
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5040
8 40320
9 362880
10 3628800
15 1307674368000
20 2432902008176640000
25 &300009226-686-8-666.0000001.5511210043×1025
50 &0000000000000000.0000003.0414093202×1064
70 &0000000000000000.0000001.1978571670×10100
100 &0000000000000000.0000009.3326215444×10157
171 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng1.2410180702×10309
450 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng1.7333687331×101000
1000 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng4.0238726008×102567
3249 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng6.4123376883×1010000
10000 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng2.8462596809×1035659
25206 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng1.2057034382×10100000
100000 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng2.8242294080×10456573
205023 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng2.5038989317×101000004
1000000 &Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng8.2639316883×105565708
&0000000000000000.0000001.0248383838×1098 10&0000000000000000.0000001.0000000000×10100
&0000000000000000.0000001.0000000000×10100 10&0000000000000000.0000009.9565705518×10101
&Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng1.7976931349×10308 10&Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràngLỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Từ “inf” không rõ ràng5.5336665775×10310
Các giá trị trên được tính bởi OEIS.

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, "n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên.

n! = 1x2x3x...x n
VD: 4! = 1.2.3.4 = 24
8! = 1.2.3.....7.8 = 40 320

Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1. Ký hiệu n! được dùng lần đầu bởi Christian Kramp vào năm 1808.
Giai thừa phổ biến trong các phép toán tổ hợp - xác suất

Định nghĩa đệ quySửa đổi

Ta có thể định nghĩa đệ quy (quy nạp) n! như sau

 1. 0! = 1
 2. (n + 1)! =n! × (n + 1) với n> 0

Chứng minh: Ta có:

n! × (n + 1) =1.2.3....n.(n+1) =(n + 1)!

Ví dụ: 3! = 2! x 3 = 6 (vì 2! = 1.2=2)

Một số tính chất của giai thừaSửa đổi

 1. Giai thừa có tốc độ tăng nhanh hơn hàm mũ nhưng chậm hơn hàm mũ hai tầng (abc) có cùng cơ số và mũ.
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.   (Công thức Stirling).
 7.  
 8.  

Đây là công thức ước lượng của Srinivasa Ramanujan.

Các hệ thức sử dụng ký hiệu giai thừaSửa đổi

 • Công thức tính số tổ hợp:
 
 • Công thức tính số chỉnh hợp:
 

Mở rộng cho tập số rộng hơnSửa đổi

Theo công thức đệ quy nói trên, thì ta có 0! = 1, còn các giai thừa của số âm không tồn tại. Như vậy giai thừa trên tập số nguyên đã giải quyết xong.

Một vấn đề được đặt ra: phải mở rộng giai thừa cho tập số rộng hơn. Nhưng làm thế nào?

Công thức GammaSửa đổi

Là công thức mang tên một chữ cái Hy Lạp do nhà toán học Pháp, Adrien-Marie Legendre đề ra. Hàm số này có dạng sau:

 

Bằng phương pháp tích phân từng phần ta có được:

 

Khi đó ta có:

 

Sau này EulerWeierstrass đã biến đổi lại thành:

 

Tính chất quan trọng nhất của nó đã được chính Euler chứng minh, đó là:

 

Thay z = 1/2 ta thu được:

 

Một công thức khác cũng không kém phần quan trọng là:

 

Hai công thức dưới đây là do Gauss chứng minh:

 
 

Giai thừa với số thựcSửa đổi

 
Giai thừa với số thực.

Theo công thức tương ứng giữa giai thừa với công thức Gamma, các nhà toán học đã đề ra công thức Pi có dạng sau:

 

Như vậy:

 
 
 

Ví dụ:

 •  
 •  

Giai thừa với số phứcSửa đổi

 
Đồ thị đường đồng mức của hàm giai thừa biến phức.

Công thức chính để tính giai thừa trong trường hợp này là ước lượng Laurent:

 

với |z| < 1. Khai triển ra ta có bảng các hệ số như sau:

    approximation
0    
1    
2    
3    

Ở đây  hằng số Euler - Mascheroni còn  hàm zeta Riemann.

Các khái niệm tương tựSửa đổi

Giai thừa nguyên tố (primorial)Sửa đổi

Bài chi tiết: Giai thừa nguyên tố

Giai thừa nguyên tố (ký hiệu n#) với n>1 là tích của tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Chẳng hạn, 7# = 210 là tích các số nguyên tố (2·3·5·7). Tên này đặt theo Harvey Dubner và là từ ghép của primefactorial. Các giai thừa nguyên tố đầu tiên là:

2, 6, 30, 210, 2310, 30030, 510510, 9699690, 223092870, 6469693230, 200560490130, 7420738134810, 304250263527210, 13082761331670030, 614889782588491410 (theo OEIS).

Giai thừa képSửa đổi

Có thể coi n! là tích n phần tử đầu của cấp số cộng với phần tử đầu bằng 1 và công sai bằng 1. Mở rộng với công sai bằng 2 ta có:

Giai thừa kép là tích n phần tử đầu của cấp số cộng với phần tử đầu 1 và công sai là 2.

 

Ví dụ:

8!! = 2 · 4 · 6 · 8 = 384
9!! = 1 · 3 · 5 · 7 · 9 = 945.

Dãy các giai thừa kép đầu tiên là:

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n!! 1 1 2 3 8 15 48 105 384 945 3840

Định nghĩa trên có thể mở rộng cho các số nguyên âm như sau:

 

Các giai thừa kép nguyên âm lẻ đầu tiên với n= -1, -3, -5, -7,...là

1, -1, 1/3, -1/15...

Các giai thừa kép của số nguyên âm chẵn là không xác định.

Một vài đẳng thức với giai thừa kép:

 
 
 

Cũng nên phân biệt n!! với (n!)!.

Giai thừa bộiSửa đổi

Ta có thể tiếp tục mở rộng với các giai thừa bội ba (n!!!),bội bốn (n!!!!)....

Tổng quát, giai thừa bội k ký hiệu là n!(k), được định nghĩa đệ quy như sau

 

Siêu giai thừa(superfactorial)Sửa đổi

Neil SloaneSimon Plouffe đã định nghĩa siêu giai thừa (năm 1995) là tích của n giai thừa đầu tiên. Chẳng hạn, siêu giai thừa của 4 là

 

Tổng quát

 

Các siêu giai thừa đầu tiên bắt đầu từ n = 0) là

1, 1, 2, 12, 288, 34560, 24883200,... (dãy số A000178 trong bảng OEIS)

Vào năm 2000, tư tưởng này được Henry Bottomley mở rộng thành siêu giả giai thừa (superduperfactorial) là tích của n siêu giai thừa đầu tiên. Những giá trị đầu tiên của chúng là (bắt đầu từ n = 0):

1, 1, 2, 24, 6912, 238878720, 5944066965504000,...

và tiếp tục đệ quy với siêu giai thừa bội (multiple-level factorial) trong đó siêu giai thừa bội cấp m của n là tích của n siêu giai thừa bội cấp(m − 1), nghĩa là

 

trong đó   for   and  .

Giai thừa trênSửa đổi

 

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi