Mở trình đơn chính

Thống nhất trong tiếng Việt có nghĩa là: Có sự phù hợp, nhất trí với nhau, không mâu thuẫn nhau, hợp lại thành một khối. Tại Việt Nam, danh từ Thống Nhất được đặt cho các địa danh sau:

KhácSửa đổi