Thống Nhất (định hướng)

định hướng

Thống nhất trong tiếng Việt có nghĩa là: Có sự phù hợp, nhất trí với nhau, không mâu thuẫn nhau, hợp lại thành một khối. Thống Nhất còn là danh từ riêng dùng để chỉ:

Xem thêm sửa