Tên gọi Thục có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: