Tiền Thục có thể chỉ các nghĩa sau:

Xem thêmSửa đổi