Trường Bình có thể là:

Địa danhSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi

KhácSửa đổi