Trấn là một đơn vị hành chính ở cấp cơ sở của Trung Hoa Dân Quốc, áp dụng trên đảo Đài Loan. Trấn cùng huyện hạt thịhương là các đơn vị hành chính cùng cấp. Ngày 25 tháng 1 năm 1999, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã công bố luật về chế độ địa phương, trong đó quy định tại địa phương thì Trung Hoa Dân Quốc chia ra thành tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Mỗi tỉnh chia ra thành huyện và thị. Huyện lại chia ra thành hương, trấn, huyện hạt thị. Trấn dịch sang tiếng Anh tương đương với township.

Hiện tại Đài Loan có 41 trấn với trấn lớn nhất về dân số là trấn Viên Lâm trong huyện Chương Hóa, có dân số 125.203 người.

Huyện Bình Đông Chương Hóa Đài Đông Đào Viên Gia Nghĩa Hoa Liên Miêu Lật Nam Đầu Nghi Lan Tân Trúc Vân Lâm Kim Môn Tổng
Tên Trấn Đông Cảng
Hằng Xuân
Triều Châu
Bắc Đấu
Điền Trung
Hòa Mỹ
Khê Hồ
Lộc Cảng
Nhị Lâm
Viên Lâm
Quan Sơn
Thành Công
Đại Khê Bố Đại
Đại Lâm
Ngọc Lý
Phượng Lâm
Đầu Phần
Hậu Long
Thông Tiêu
Trác Lan
Trúc Nam
Uyển Lý
Phố Lý
Tập Tập
Thảo Đồn
Trúc Sơn
Đầu Thành
La Đông
Tô Áo
Quan Tây
Tân Phố
Trúc Đông
Bắc Cảng
Đấu Nam
Hổ Vĩ
Tây Loa
Thổ Khố
Kim Hồ
Kim Sa
Kim Thành
Số Trấn 3 7 2 1 2 2 6 4 3 3 5 3 41


Tham khảo sửa