Huyện hạt thị

Huyện hạt thị (nghĩa là thành phố trực thuộc huyện) là một đơn vị hành chính ở cấp cơ sở của Trung Hoa Dân Quốc, áp dụng trên đảo Đài Loan. Huyện hạt thị cùng trấnhương là các đơn vị hành chính cùng cấp.

Huyện Bành Hồ Bình Đông Chương Hóa Đài Đông Gia Nghĩa Hoa Liên Miêu Lật Nam Đầu Nghi Lan Tân Trúc Vân Lâm Tổng
Tên TP Mã Công Bình Đông Chương Hóa Đài Đông Phác Tử
Thái Bảo
Hoa Liên Miêu Lật Nam Đầu Nghi Lan Trúc Bắc Đấu Lục
Số TP 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12

Tham khảoSửa đổi