Trận Ardennes (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Trận Ardennes)

Trong lịch sử chiến tranh có 2 trận Ardennes: