Trời có thể là:

  • Bầu trời, chỉ không gian ở trên cao con người quan sát được
  • Thượng đế, chỉ đối tượng tâm linh mà con người coi là người cai quản thế giới thần linh và ma quỷ