Trời có thể đề cập đến:

  • Bầu trời, chỉ không gian ở trên cao con người quan sát được
  • Ông Trời, trong tín ngưỡng người Việt, chỉ vị thần tối cao cai quản bầu trời, sau này khi đạo Lão từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam thì Ông Trời được đồng nhất với Ngọc Hoàng Thượng đế.
  • Thiên, khái niệm thần thoại, triết học và tôn giáo

Xem thêm sửa