Triệu Quần (chữ Hán: 赵頵; 1056 - 1088), tên thật Triệu Trọng Khác (赵仲恪), con trai thứ tư của Tống Anh Tông.

Tiểu sửSửa đổi

Triệu Quần sơ phong Đại Ninh Quận công (大宁郡公), sau tiến phong làm Hộ Quốc công (鄮国公), Lạc An Quận vương (乐安郡王), Gia vương (嘉王).[1]

Gia quyếnSửa đổi

Phụ mẫuSửa đổi

Con traiSửa đổi

 • Triệu Hiếu Tiết (赵孝哲), quan đến Hữu kiêu vệ Tướng quân, mất sớm.
 • Bình Nguyên Quận vương Triệu Hiếu Dịch (平原郡王赵孝奕), quan đến Chương Hóa quân Tiết độ quan sát lưu hậu, mất rồi truy tặng Tư không, Bình Nguyên Quận vương.
 • Dự Chương Quận vương Triệu Hiếu Tham (豫章郡王赵孝参), quan đến Phụng Quốc quân Tiết độ sứ, sau chuyển công tác Ninh Vũ, Võ Thắng Tiết độ sứ, phong Dự Chương Quận vương.
 • Quảng Lăng Quận vương Triệu Hiếu Vĩnh (广陵郡王赵孝永), quan đến Hình Châu Quan sát sứ, chết rồi truy tặng Tư không, Quảng Lăng Quận vương.
 • Triệu Hiếu Di (赵孝诒), quan đến Tiết độ sứ.
 • Triệu Hiếu Chất (赵孝骘), quan đến Tiết độ sứ.
 • Triệu Hiếu Duyệt (赵孝悦), quan đến Tiết độ sứ.
 • Triệu Hiếu Dĩnh (赵孝颖), quan đến Tiết độ sứ.
 • Triệu Hiếu Nguyện (赵孝愿), quan đến Tiết độ sứ.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ 宋会要辑稿
 2. ^ 元·脱脱、阿鲁图,《宋史》(列传第五 宗室三):“英宗四子:长神宗,次吴荣王颢,次润王颜,次益端献王頵,皆宣仁圣烈高皇后出也。”