Tri Châu (Hán Việt: 知州) là một chức quan trong hệ thống quan chế các triều đình phong kiến Trung Quốc và Việt Nam. Tri châu là người đứng đầu một châu, có quyền hạn cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt. Giới sĩ nhân thường nhã xưng quan viên tri châu là "châu mục" (州牧), "thái thú" (太守), "quận thú" (郡守), "quận doãn" (郡尹), "thứ sử" (刺史)...

Trung QuốcSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Trần Mậu Đồng (陳茂同), Lịch sử quan chức Trung Quốc qua cách triều đại (中国歴代職官沿革史)