Trung ương Đảng

trang định hướng Wikimedia

Trung ương Đảng thường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của một đảng chính trị.

Trong các Đảng cộng sản thường được hiểu là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (viết tắt là BCHTƯ hoặc BCHTW) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản được bầu trong một kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp giữa các nhiệm kỳ đại hội là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ.

Xem chi tiết: