Vĩnh Trà là một tỉnh ở Tây Nam Bộ Việt Nam, tồn tại từ năm 1951 đến năm 1954.

Tỉnh Vĩnh Trà được thành lập theo Nghị định số 174/NB-51 của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ (thuộc chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) trên cơ sở nhập 2 tỉnh Vĩnh LongTrà Vinh.

Theo Nghị định số 199/NB-51 của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ thì một số huyện của tỉnh Vĩnh Trà được đổi tên như sau:

  • Huyện Tiểu Cần (thuộc Trà Vinh cũ) được nhập vào huyện Càng Long (thuộc Trà Vinh cũ).
  • Huyện Châu Thành (thuộc Vĩnh Long cũ) đổi tên là huyện Cái Ngang.
  • Huyện Mang Thít (thuộc Vĩnh Long cũ) đổi tên là huyện Vũng Liêm.
  • Huyện Ba (thuộc Vĩnh Long cũ) đổi tên là huyện Tam Bình.

Tham khảo sửa