Vũ Văn Hiền là tên người Việt Nam, có thể là:

Tham khảo sửa