Mở trình đơn chính

Vương Chương trong Tiếng Việt có thể là: